Mściwojów, 12.02.2016r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016-2025"

 

I. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Mściwojówna lata 2016-2025 prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXII/122/05Rady Gminy Mściwojówz 31 marca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mściwojów.

Proces prowadzony był zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.2.2016Wójta Gminy Mściwojów z dnia 12stycznia 2016r. w sprawieprzeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Mściwojówprojektu "Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016-2025.

Konsultacje trwały w dniach 18.01.2016r. -09.02.2016r.

Celem konsultacji społecznych projektu Strategiibyłopoznanie opinii oraz zebranie uwag mieszkańców gminy Mściwojów dotyczących przedmiotowego dokumentu. 

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie Strategiipoprzez wypełnienie ankiet konsultacyjnych.

Projekt dokumentu oraz ankieta do konsultacji zostały umieszczonew dniu 18.01.2016r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Mściwojów: www.msciwojow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne" http://bip.msciwojow.pl/?a=8092i dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, pokój nr 8 w dniach i godzinach urzędowania jednostki.

Wypełnione ankietykonsultacyjne należało składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, złożyć drogą listowną na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43lub przesłać pocztą elektroniczną na adres magdalena.kopec@msciwojow.plw określonym terminie (18.01.2016r. -09.02.2016r.). Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należałowpisać: "Konsultacje społeczne w sprawie Strategii".

II. Wynik konsultacji społecznych

W wyniku postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące dokumentu.