OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 10.02.2016 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016-2025".

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Mściwojów, w dniu 12.01.2016 roku zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu  o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  ww. dokumentu.


W odpowiedzi na wniosek:

- Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem  znak.: ZNS.9022.2.67.2016.DG z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 01.02.106 r.), wyraził opinię, że dla dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016-2025" nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem  Nr WSI.410.10.12016.DK z dnia 5 lutego 2016 r. (data wpływu 09.02.2016 r.), uzgodnił zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016-2025".

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016-2025":

Przewidziane do realizacji działania  będą miały zasięg lokalny (w granicach Gminy Mściwojów), a ich rodzaj, skala i usytuowanie, tym samym wpływ na środowisko będzie badany na etapie realizacji konkretnych inwestycji. Wskazane w Strategii kierunki działań i ich realizacja na etapie sporządzania dokumentu programowanego mającego charakter polityki i ich realizacja nie jest przesądzona. Strategia Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025 jest nie tylko dokumentem spójnym wewnętrznie, ale również wykazuje wysoki poziom spójności ze strategicznymi dokumentami ogólnymi i sektorowymi wyższego rzędu
o zasięgu europejskim, krajowym i regionalnym. Projektowany dokument zwraca uwagę na istotne problemy ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez realizację działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, tym samym definiując kierunki działań, mające na celu zrównoważony rozwój gminy zgodny z poszanowaniem środowiska zwracając uwagę na ochronę środowiska w tym cennych przyrodniczo ekosystemów.

Strategia zakłada wielopłaszczyznowy i zrównoważony rozwój Gminy Mściwojów, zarówno pod względem infrastrukturalnym jak społecznym. Każde z zaplanowanych działań ma charakter lokalny, w związku, z czym oddziaływania, które będą im towarzyszyły wpłyną jedynie na niewielkie obszary i będą miały charakter odwracalny. Na etapie sporządzania Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025 stwierdzono, że realizacja określonych kierunków działań nie wykazuje możliwości oddziaływań skumulowanych i transgranicznych w zakresie powietrza, klimatu akustycznego, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na terytorium innych państw.

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w ramach Strategii mają z założenia na celu poprawę, jakości środowiska naturalnego, która to wpłynie pozytywnie na zdrowie i życie mieszkańców gminy Mściwojów. Brak realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025 prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia, jakości wszystkich elementów środowiska, takich jak:

. pogorszenie, jakości powietrza i wód;

. postępująca degradacja gleb;

. pogorszenie, jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Planowane przedsięwzięcia w Strategii Rozwoju Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025 nie będą negatywnie oddziaływały na obszary chronione w tym obszary Natura 2000, ich realizacja nie będzie się wiązała z istotnymi przekroczeniami standardów, jakości środowiska. Obszary chronione oraz tereny Natury 2000 nie będą wykorzystywane pod planowane inwestycje w ramach Strategii.