ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW

 Opracowała:

Alina Woźnicka-Koch- podinsp. ds. ochrony środowiska i zabytków

Mściwojów, kwiecień 2015 r.

  

 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

 

 1. Podstawa prawna opracowania.
 2. Opis istniejącego systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mściwojów.
 3. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
 6. Liczba mieszkańców Gminy Mściwojów.
 7. Liczba właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych wspólnym systemem gospodarowania odpadami.
 8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Mściwojów.