Mściwojów, 14.03.2016 r.

Nr RZP 271.1.4.2016

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Dot. zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na: "Wykonanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025"

Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści zapytania ofertowego oraz odpowiedziach jakich udzielił.

PYTANIE NR 1 Z DNIA 09.03.2016r.

W związku z opublikowaniem ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest wykonania "Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016-2025", (.) wnosi o zmianę treści zapytania, w zakresie warunków udziału w postepowaniu w następujący sposób:

 

Stan obecny:

7.  Opis warunków udziału w postepowaniu.

Ust. 2. Wiedza i doświadczenie

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń - załącznik nr 2  i  załącznik nr 3. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał / wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu  programu rewitalizacji. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie jednej usługi na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu (umowy, zlecenia). Na potwierdzenie ww. warunku Oferent winien złożyć wykaz wykonanych usług wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat realizacji i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) - załącznik nr 2.

 

Stan proponowany:

7.  Opis warunków udziału w postepowaniu.

Ust. 2. Wiedza i doświadczenie

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń - załącznik nr 2  i  załącznik nr 3. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał / wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentu strategicznego dla innych j.s.t., którego ścieżka opracowania i przyjęcia jest tożsama (tj. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych, zatwierdzenie dokumentu przez Instytucję Zarządzającą/Wdrażającą np. Lokalne Programy Rewitalizacji, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, Programy Ochrony Środowiska, Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Plany mobilności miejskiej). Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie jednej usługi na rzecz jednego podmiotu/Zamawiającego w ramach jednego kontraktu (umowy, zlecenia). Na potwierdzenie ww. warunku Oferent winien złożyć wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat realizacji   i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) - załącznik nr 2

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe zmiany.

Z up. WÓJTA

(-)

Waldemar Dziędzioła

ZASTEPCA WÓJTA