Mściwojów,dnia 05.07.2016 r.

Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 poz. 1777), określiła zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Samorządy otrzymały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), w dniach od 25 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. przeprowadził konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów. Powiadomienie w sprawie terminów i sposobów konsultacji wraz z kompletem dokumentów zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Mściwojów oraz w formie tradycyjnych ogłoszeń dnia 17 maja 2016 r.


Przedmiotem konsultacji była propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, który znalazł się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów. Celem konsultacji było zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego o obszaru rewitalizacji na opisywanym terenie jest wynikiem szeregu prowadzonych prac. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Dlatego do wniosku załączono diagnozę, potwierdzającą spełnienie przez wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.

Szczegółową analizę negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oparto o dane Urzędu Gminy Mściwojów, Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mściwojowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze oraz innych zainteresowanych instytucji. Jest ona również wynikiem wniosków i ustaleń wynikających ze spotkania zorganizowanego w dniu 7 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Mściwojów, w którym wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy, Radni Gminy Mściwojów, Sołtysi oraz przedstawiciele firmy Green Key z Poznania - wykonawcy przedmiotowej dokumentacji oraz rozmów z mieszkańcami, wywiadów społecznych odbytych podczas wizji terenowej odbytej w dniu 7 czerwca 2016 r.

Diagnoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi zarówno w Ustawie z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) jak i "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.(MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015). Zgodnie z zapisami wymienionych dokumentów diagnoza opierać powinna się na mierzalnych wskaźnikach opisujących przede wszystkim zjawiska i problemy społeczne na opisywanego obszaru.

Niniejsza diagnoza nawiązuje również do wytycznych na szczeblu wojewódzkim i jest z nimi zgodna.

Dodatkowo Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Obie konsultacje społeczne były prowadzone równocześnie w tych samych formach.

W wyniku prowadzonych konsultacji wprowadzono następujące zmiany:

1)    we wzorze uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:

Zmieniono błędną numerację.

Stosownie do uwagi związanej z niejasnością zapisów dotyczących liczby przedstawicieli obszaru zdegradowanego, wprowadzono poniższe zmiany:

1. W Rozdziale 2 § 1 ust. 2 zdanie "Komitet liczy nie więcej niż 25 członków, w tym:"

Otrzymał nowe brzmienie: Komitet liczy od 10 do 24 członków, w tym:"

2. Rozdział 2 § 1 ust. 2 pkt. a) w brzmieniu "nie więcej niż 1 przedstawiciel obszaru zdegradowanego wskazanego w Programie niewymienionych w innych podpunktach,"

Otrzymał nowe brzmienie: "nie więcej niż 1 przedstawiciel mieszkańców sołectwa uznanego za obszar zdegradowany wskazany w Programie, delegowany przez Radę Sołecką;"

Stosownie do uwagi dotyczącej zniesienia obowiązku meldunkowego, wprowadzono poniższe zmiany:

3. Rozdział 2 § 1 ust. 7 w brzmieniu "Każdy z członków Komitetu musi być zameldowany na stałe lub czasowo w Gminie Mściwojów"

Otrzymał nowe brzmienie: "7. Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem Gminy Mściwojów".

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIA -DEKLARACJA

Tabela: Miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy

Zmieniono na: "Miejsce - adres zamieszkania na terenie gminy:

2)    we wzorze uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów wraz z mapą i diagnozą:

1.            Uwzględniono uwagi interesariuszy w zakresie rozszerzenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W miejscowości Snowidza do obszaru rewitalizacji dodatkowo włączono działkę ewidencyjną nr 607/10. Wcześniej pełniła ona rolę placu zabaw. Obecnie jest niezagospodarowana, zachwaszczona i zanieczyszczona. Jest również miejscem zachowań patologicznych. Część mieszkańców Snowidzy zaproponowała, by działkę pozyskać od Agencji Nieruchomości Rolnych, uporządkować i minimalnie wyposażyć. Sami mieszkańcy postarają się doposażyć ten teren na cele placu zabaw oraz będą sprawować nadzór nad utrzymaniem opisanej działki.

2.            W Targoszynie obszar rewitalizacji zgodnie z sugestią mieszkańców rozszerzono o działki ewidencyjne nr 392/20 i 392/13.

3.            W Mściwojowie podczas konsultacji społecznych interesariusze zaproponowali włączenie do obszaru rewitalizacji działek ewidencyjnych o numerach: 541 (teren boiska wiejskiego) i 522 (działka nad zbiornikiem wodnym). Uwagi uwzględniono.

Ze względu na powiększenie obszaru rewitalizacji zaktualizowano te dane w diagnozie.

W opracowanej dokumentacji i wzorach uchwał zaktualizowano podstawę prawną, poprzez podane aktualnego dziennika ustaw.

Innych uwag nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę zebrane dane i informacje uznaje się za zasadne wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w zaproponowanej formie, a także podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.