Mściwojów, dnia 26.07.2016r.

OŚ.6230.1.6.2016

                                              

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                              

DOTYCZY: Zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów"

                Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu na realizację zadania pn.: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mściwojów" dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert nie podlegającej odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto za demontaż
1 Mg odpadów, transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych

Cena brutto za zebranie
1 Mg odpadów, transport i przekazanie na składowisko odpadów niebezpiecznych

Cena ogółem brutto oferty

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
T-tel Tomasz Wieczorek, ul. Podgórze 20/2

43-300 Bielsko-Biała

756,00 zł

334,80 zł

1.090,80 zł

2

RENOVO S.C Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski, ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91-498 Łódź

754,92 zł

754,92 zł

1.509,84 zł

3

IMAK Krzysztof Szymczak

ul. Norwida 11/14, 96-100 Skierniewice

755,89 zł

334,69 zł

1.090,58 zł

4

Zakład Gospodarki Komunalnej "GRONEKO",

Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

594,00 zł

518,40 zł

1.112,40 zł

Na podstawie wskazanego w zapytaniu ofertowym kryterium ceny do realizacji zamówienia wybrany został Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę z pośród ofert nie podlegających  odrzuceniu, tj. oferta nr 3 - "IMAK" Krzysztof Szymczak, ul. Norwida 11/14,  96-100 Skierniewice , z łączną ceną za realizację zamówienia 1.090,58 zł brutto za demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 1 Mg wyrobów zawierających azbest.