OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mściwojów 

z dnia 28 lipca 2016 r.


na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U.z 2015 r. poz.1777)


WÓJT GMINY  MŚCIWOJÓW ZAWIADAMIA

o podjęciu przez Radę Gminy Mściwojów w dniu 14 lipca 2016r. uchwały  Nr XVIII.112.2016 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Mściwojów na lata 2016-2025, który zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą nr XVIII.111.2016 Rady Gminy Mściwojów  z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem wdrożenia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025" jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, niewystarczającej samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Pełna treść uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mściwojów bip.msciwojow.ploraz na stronie www.msciwojow.pl  w zakładce "Dla mieszkańca - Rewitalizacja".

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mściwojów (www.bip.msciwojow.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów (www.msciwojow.pl) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów. 

Wójt Gminy Mściwojów
Mariusz Foryś