Mściwojów, dnia 03.08.2016 r.

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI
projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025"

Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U.  z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025".

Celem wdrożenia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025" jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się  w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, niewystarczającej samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Integralną częścią "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025" jest załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, w tym graficzne ujęcie granic obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy Mściwojów.


Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 10 sierpnia  do dnia 5 września 2016 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie i debata odbędą się w dniu 2 września 2016 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów,
  2. Zbierania uwag ustnych  - uwagi można składać wokresie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 5 września 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43,  59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:

  1. drogą elektroniczną na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pllub andrzej.karkowski@greenkey.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów
  3. bezpośrednio do Urzędu Gminy  Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu.

Formularz konsultacyjny wraz z załącznikami jest dostępny:

  1. na stronie Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.msciwojow.pl,
  2. w Urzędzie Gminy Mściwojów, ul. Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8)

 Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś