ZAPYTANIE OFERTOWE
 "Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych"

RZP.271.1.9.2016

Mściwojów, 08 sierpnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm. ) zapraszamy Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

WYKONANIE I DOSTAWĘ PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA MŚCIWOJÓW

MŚCIWOJOW 43

59-407 Mściwojów
Sekretariat + 48 76 878 85 20
Fax +48 76 872 85 95

www.msciwojow.pl
e-mail: : ug@msciwojow.pl

1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 3 sztuk urn wyborczych, wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. z 2016 r., poz., 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r., poz. 398).

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

- urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców   -   1 szt.

- urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych     -     2 szt.

Podczas wykonania urn Zamawiający wymaga:

a) stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,

b) zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny.

Ponadto Zamawiający dopuszcza:

1) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego ("kołnierza"), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do glosowania ( po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

2) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:       

- mechanizmów odciąganych ( bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i w wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych ( bez możliwości całkowitego wykręcenia ) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, ze liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów: urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

3)zastosowanie podkładek filcowych, tak by nie spowodowały zwiększenia wysokości urny.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 60 miesięcy.

2. Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2016 r.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% - cena.

Zamawiający informuje, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

W ofercie należy podać ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

a/ofertę należy złożyć w formie pisemnej : pocztą lub osobiście na adres Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów /sekretariat/, z dopiskiem na kopercie "Oferta na urny wyborcze"  w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 1400,

b/oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę ( liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego),

c/ oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zaproszenia; wszelkie skreślenia należy zaparafować; powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 1415.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Grażyna Warszawa tel. 76/878-85-41

 

Załączniki
1. Formularz ofertowy