Mściwojów, dnia 09.09.2016 r.

 

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025"

Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), przeprowadziłkonsultacje społeczne "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025"
Integralną częścią "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na  lata 2016 - 2025" jest załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, w tym graficzne ujęcie granic obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego i obszaru gminy Mściwojów.


Konsultacje przeprowadzone zostały od dnia 5 sierpnia  do dnia 4 września 2016 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, wraz z przeprowadzeniem debaty w dniu 2 września 2016 r. o godz. 12.00. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów,
  2. Zbierania uwag ustnych  - które zbieranood dnia 5 sierpnia 2016 r. do dnia 4 września 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Mściwojów w Biuletynie Informacji Publicznej.

W wyniku rozpatrzenia zabranych uwag i wniosków dokonano następujących zmian:

  1. Zmieniono nieznacznie system oceny i monitoringu GPR (zmiana zapisu o sporządzaniu corocznych raportów z wdrażania GPR na: sporządzanie raportów co 3 lata),
  2. Rozszerzono i doprecyzowano zakres działań przewidzianych w projektach,
  3. Zmodyfikowano harmonogram realizacji projektów i szacunkowe koszty celem równomiernego rozłożenia działań rewitalizacyjnych i kosztów w czasie,
  4. Doprecyzowano zapis o Komitecie Rewitalizacji w kontekście Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
  5. Rozpatrzono uwagi: wpisanie projektu dotyczącego poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej uwzględniając potrzeby mieszkańców wsi Zimnik.

Obecnie Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mściwojów na lata 2016 - 2025 zostanie przekazany do Rady Gminy Mściwojów celem jego uchwalenia. Następnie zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w celu jego weryfikacji pod względem spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów i wpisania przedmiotowego projektu na listę zweryfikowanych programów.