Mściwojów, dnia 17 października 2016 roku

RZP 271.11.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w miejscowości Godziszowa na odcinku od 0+394 do km 1+094 - ETAP I".

Zamawiający  - Gmina Mściwojów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 188.001,81 zł.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Okres gwarancji

(miesiące)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

USŁUGI MONTAŻOWO BUDOWLANE

A.J.M.

Artur Gawłowski

ul. Spacerowa 5a, 58-400 Kamienna Góra

230.480,52

60 miesięcy

08 grudnia
2016 r.

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o.,
ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław
Oddział  ul. Legnicka 39,

59-500 Złotoryja

238.738,27

 

60 miesięcy

 

18 listopada
2016 r.

 

30 dni

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"STAŃCZYK"  SP. J.

ul. Jeleniogórska 52

58-160 ŚWIEBODZICE

 

227.550,00

 

60 miesięcy

 

08 grudnia
2016 r.

 

30 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

WÓJT GMINY

 Mariusz Foryś