Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2015 r.

 

 [Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)]

 

 1. Dochody gminy                                                                                    22.185.721,76  zł
 2. Wydatki gminy                                                                                    22.038.861,10  zł
 3. Nadwyżka budżetu gminy                                                                       146.860,66  zł
 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
  oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
  udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                            5.062.114,23 zł

 

 1. Zobowiązania wymagalne                                                                                   0,00 zł
 2. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
  samorządu terytorialnego                                                                      3.149.591.74 zł
 3. Dotacje udzielone innym jednostkom
  samorządu terytorialnego                                                                                300,00 zł
 4. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji                                                               0

 

Zał. nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2015. 

Zał. nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym  udzielono pomocy publicznej w roku 2015.