Ogłoszenie nr 335297 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.

Mściwojów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 332825
Data: 28/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mściwojów, Krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59407   Mściwojów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8728522 w. 22, e-mail ug@msciwojow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.msciwojow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: IV.5
W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się
o udzielenie: nie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, , ul. Częstochowska 12, 58-100, Świdnica, kraj/woj. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
 

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o, , ul. Częstochowska 12, 58-100, Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: