Wójt Gminy Mściwojów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XVIII.113.2016  Rady Gminy Mściwojów z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zmienionej uchwałą nr XIX.124.2016 z dnia 14 września 2016r. 

Komitet Rewitalizacji  wspiera działania Wójta Gminy Mściwojów w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo - doradcze w zakresie rewitalizacji w Gminie Mściwojów.

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet liczy od 10 do 24 członków, w tym:

a) nie więcej niż 1 przedstawiciel mieszkańców sołectwa uznanego za obszar zdegradowany wskazany w Programie, delegowany przez Radę Sołecką;

b) nie więcej niż 4 przedstawicieli sektora społecznego;

c) nie więcej niż 3 przedstawicieli środowiska gospodarczego (prowadzącym działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym)

d) nie więcej niż 3 przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

e) nie więcej niż 3 przedstawicieli urzędu gminy i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy Mściwojów;

f) nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Mściwojów,

Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem gminy.W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż maksymalna liczba członków Komitetu  wyłonienie kandydata następuje w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Wójta Gminy Mściwojów. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji, co najmniej w latach 2016-2025. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następujena podstawie pisemnej deklaracji.  Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 24 listopada2016 r. do 09 grudnia2016 r.za pomocą deklaracji, której wzór dostępny jest  na stronie internetowej w zakładkach: "Dla Mieszkańca - Rewitalizacja",  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów pok. nr 8.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: magdalena.kopec@msciwojow.pl, w tytule e-maila wpisując: "Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji";

2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, z dopiskiem: "Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji".

3) bezpośrednio do pok. nr 8 w Urzędzie Gminy Mściwojów w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00 - 15.00.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu, niepodpisane, przesłane  w innej formie niż deklaracja.

Informacja o wynikach naboru członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie internetowej Gminy Mściwojów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
/ - /
Mariusz Foryś

Mściwojów, dn. 21 listopada 2016r.