Mściwojów, dnia 15 grudnia 2016 roku

 

RZP271.15.2016

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mściwojów"

Zamawiający - Gmina Mściwojów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:  557.000,00 zł.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Termin płatności

Termin wykonania

Okres gwarancji

1.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Spółka z o.o. w Złotoryi,

Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja

447 755,50 zł

30 dni

 

31 grudnia 2018 rok

 

----------

2.

P.H.U. KOMUNALNIK Sp. z o.o ,

ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław,

O/Nysa ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa

580.424,40 zł

 

30 dni

 

31 grudnia 2018 rok

 

----------

 

3.

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ul. Aleja Wojska Polskiego 75

58-150 Strzegom

640.198,80 zł

 

 

30 dni

 

31 grudnia 2018 rok

 

----------

 

4.

REMONDIS Legnica Sp. z o.o.

ul. Legnicka 14, 59-216 Kunice

 

522.331,20 zł

 

    

22 dni

 

31 grudnia 2018 rok

 

----------

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.