Ogłoszenie nr 987 - 2017 z dnia 2017-01-03 r.
Mściwojów: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mściwojów
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 361270-2016


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59407   Mściwojów, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks , e-mail ug@msciwojow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.msciwojow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mściwojów
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RZP 271.15.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Mściwojów oraz wyposażenie, przez okres obowiązywania umowy na świadczenie usług w powyższym zakresie, wszystkich wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz gniazd w nowe lub używane (w dobrym stanie technicznym) pojemniki na odpady". Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi związanej z odbiorem zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Mściwojów oraz ich transport do stacji przeładunkowej w Jaworze zlokalizowanej przy ul. Słowackiego, stanowiącej część Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce.Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie usługi na terenie Gminy Mściwojów polegającej na sukcesywnym odbiorze zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących własność właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz użytkowników lokali będących własnością innych osób, odbiór z punktów gniazdowych pojemników typu "dzwon", odbiór odpadów z selektywnej zbiórki w systemie akcyjnym (odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego bezpośrednio od mieszkańców, poprzez odbiór wystawionych odpadów przed posesją), a także transport w okresie od dnia od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31.12.2018 r., w następujących szacunkowych ilościach : a) Zmieszane odpady komunalne - 1850,00 Mg /24 miesiące, b) Szkło kolorowe i bezbarwne - 160,00 Mg / 24 miesiące, c) Odpady suche - papier, tworzywa sztuczne - 160,00 Mg/24 miesiące, d) Odpady wielkogabarytowe - 30,00 Mg/ 24 miesiące, e) Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - 30,00 Mg/ 24 miesiące
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7, 34928480-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT643920.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Rejonowe Przediębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.,  rpk@rpk.pl,  Aleja Miła 2,  59-500,  Złotoryja,  kraj/woj. dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 447755,50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 447755,50
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 640198.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.