OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW

ZŁOŻONYCH DO WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW PRZEZ KLUBY SPORTOWE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MŚCIWOJOW  W 2017 r.

Zespół Konsultacyjny do oceny wniosków złożonych do budżetu gminy Mściwojów na dofinansowanie działań w zakresie rozwoju sportu, powołany Zarządzeniem Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 21 lutego 2017 r.  dokonał, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r., oceny złożonych wniosków  pod względem formalnym i merytorycznym, z którego sporządził protokół.  

Po zakończeniu posiedzenia przekazał Wójtowi Gminy następujące informacje:

- zostały złożone 2 wnioski na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Mściwojów  w 2017 r.

- po dokonaniu oceny merytorycznej Zespół zaproponował  udzielić dotacji celowych:

dla LKS "Park" Targoszyn w wysokości 29.000,00 zł oraz dla LKS "Zjednoczeni" Snowidza w wysokości 18.000,00 zł.

Wójt Gminy Mściwojów Zarządzeniem Nr 0050.17.2017 z dnia 27 lutego 2017 r.  przyznał dotacje celowe na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Mściwojów  w 2017 r.  w następujący sposób:

 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji   (w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy "Park" Targoszyn z siedzibą             Targoszyn 104,

59-407 Mściwojów

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Targoszyn wraz z utrzymaniem bazy sportowej w 2017 r.


29. 000,00

2.

Ludowy Klub Sportowy "Zjednoczeni" Snowidza z siedzibą Snowidza 78,
59-407 Mściwojów

Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie miejscowości Snowidza wraz z utrzymaniem bazy sportowej w 2017 r.


18.000,00

Ogółem:

47. 000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

 

                                                                                                                                                                                                                     Mariusz Foryś