Mściwojów, dnia 03 kwietnia 2017 roku

 

OZP. 271.6.2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej
 w Siekierzycach”.

 Zamawiający  - Gmina Mściwojów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.              
1.
Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:  2.143.201,37 zł.

2.Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Okres gwarancji

(miesiące)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

WODROL Teodor Świątecki,
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kiełczów

2 460 000,00

60 miesięcy

31 sierpnia 2017 r.

30 dni

2

Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. jawna,

ul. Drohobycka 1,

59-220 Legnica

2 558 400,00

 

60 miesięcy

 

31 sierpnia 2017 r.

 

30 dni

3.

Konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Spółka z o.o.,

ul. Jaworzyńska 254,

59-220 Legnica

Partner:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o.,

ul. Jaworzyńska 254,

59-220 Legnica

 

1 975 330,00

 

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

31 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

 

30 dni

4.

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych
i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.,

ul. Towarowa 12-14

58-100 Świdnica

 

 

 

2 198 010,00

 

 

60 miesięcy

 

 

31 sierpnia 2017 r.

 

 

30 dni

5.

 

Konsorcjum firm:

Lider

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.,
ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

Partner:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26,
58-560 Jelenia Góra

4 092 369,43

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

31 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

30 dni

6.

KARAŚ Przedsiębiorstwo Instalacji Sieci CO, Wod.-Kan. i Gaz.,
Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Karaś

Wysoka, ul. Chabrowa 4,

52-200 Wrocław 65

2 686 074,00

 

60 miesięcy

 

31 sierpnia 2017 r.

 

30 dni

7.

Konsorcjum firm:

Lider:

INSTAL-METAL s.c., ul. Kaczawska 11, 59-220 Legnica

Partner:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SITKOWSKI” Piotr Sitkowski,
ul. Chojnowska 96B/3, 59-220 Legnica

2 361 439,72

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

31 sierpnia 2017 r.

 

 

 

30 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
.