Mściwojów, dnia 26.04.2017 r.

Nr OZP 271.2.4.2017

Gmina Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
NIP 695-13-99-921
REGON 390647417

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 EURO

1. Tytuł projektu: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych, dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku urzędu gminy w Mściwojowie.

Zamawiający informuje, iż trwa procedura związana z wyborem Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Szacunkowa wartość przedmiotowej inwestycji, wg kosztorysów inwestorskich wynosi:

  1. 746 147,94 PLN neto.

3. Charakterystyka prac

Szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla wykonawcy robót budowlanych, znajdująca się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mściwojów pod adresem: http://www.bip.msciwojow.pl/?c=1433

4.Planowany termin zakończenia zadania:25.09.2017r.

5.Zakres usług

KOD  CPV 71.24.70.00-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie nadzoru inwestorskiego  obejmuje:

6.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy:

- koordynacja i nadzór inwestorski nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawa Budowlanego  oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i Umowy z wykonawcą o roboty budowlane;
- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;
- zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

6.2. Na etapie wykonawstwa i odbioru robót

- koordynacja procesu przygotowania inwestycji;
- zarejestrowanie dzienników budów w odpowiednich organach wydających dzienniki budowy,
- protokolarne przekazanie w uzgodnieniu z Zamawiającym placu budowy Wykonawcy robót budowlanych;
- wyjaśnianie  z  projektantem  wszelkich  niejasności  i  wątpliwości  związanych z dokumentacją projektową dotyczącą nadzorowanych robót budowlanych niezwłoczne informowanie oraz uzgadnianie  z Zamawiającym o konieczności wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej;
- nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót  i wyrobów budowlanych oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie
i obiektach użyteczności publicznej żądania badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów  przed ich wbudowaniem zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą dla wszystkich robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór oraz potrzeb Zamawiającego i wykonawcy robót;
- kontrola  prawidłowości  prowadzenia  dziennika  budowy  i  dokonywanie  w  nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;
- inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do obecności na budowie nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu oraz na każde uzasadnione wezwanie Kierownika budowy lub/i Zamawiającego;
- w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonywania czynności stosownym wpisem;
- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
- organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;
- kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;
- wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
- kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w przypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;
- w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
- reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;
-  egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;
-  nadzór i weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą;
- zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
-   zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania;
-  dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności;
-  sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
-  sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót;
- przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;
-   poświadczanie terminu zakończenia robót;
-  doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;|
-  powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;
-  informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
-  wnioskowanie  w  sprawie  wprowadzenia  niezbędnych  zmian  w  dokumentacji projektowej, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, zmian oznaczenia i organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robót;
-  w  przypadku  konieczności  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do przewidzianych w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dot. realizacji robót); Wykonawca - Inspektor nadzoru Inwestorskiego nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robót budowlanych, a jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego; 
-  wykonanie inwentaryzacji robót pozostałych do dokończenia zadania inwestycyjnego w przypadku rozwiązania, bądź odstąpienia od umowy o wykonanie robót budowlanych;
- dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcą robót została wykonana w terminie, ewentualnie zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót; opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności;
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD - w ilości 2 egz.);
- stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanych robót budowlanych oraz wynikają z przepisów prawa;
- udział w komisji odbiorowej - odbiór końcowy lub częściowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;         
- po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz wyników Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy wpis wykonawcy robót budowlanych o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;
- zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;
- opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych  realizacją  zadania;
- rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron;
- sprawdzanie obmiarów stanowiących podstawę rozliczeń;
- dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek;
- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek;
- współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów. W razie sporu z Wykonawcą inwestycji kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Inspektora Nadzoru i doręczenia jej Zamawiającemu oraz współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Generalnego Wykonawcy inwestycji roszczeń dotyczących rękojmi za wady.

6.3. Po zakończeniu robót budowlanych:  

-  udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych,
- współpraca z Zamawiającym w zakresie egzekwowania od Wykonawcy inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad, zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy Gminą Mściwojów, a Wykonawcą.

7. Opis obliczania ceny. Oferent przedstawi w ofercie cenę netto za realizację zamówienia oraz całkowitą cenę brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa powinna obejmować koszty nadzoru we wszystkich branżach łącznie, bez podziału na poszczególne branże.

8. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Cena 100%.  Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Cena - 100%(preferowana będzie oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę):

C = obrazek x 100%
 

9. Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 25.09.2017r. z uwzględnieniem poniższych zapisów, tj. nadzór trwać będzie od daty przekazania wykonawcy placu budowy i trwał będzie do odbioru ostatecznego robót i usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, tj. do czasu zakończenia wszelkich robót oraz ostatecznego rozliczenia wykonanych robót. Nadzór obejmuje również udział w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi.

10. Określenie sposobu składania ofert: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, czytelnie w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej bądź dostarczając osobiście do tutejszego urzędu, na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów. Dokumenty powinny zostać dostarczone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego - TERMOMODERNIZACJA". Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

11. Określenie terminu i miejsca składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 05.05.2017 r.,  do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13.Wyłoniony w drodze niniejszego zapytania Wykonawca akceptuje 30-dniowy termin płatności.

14. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia oraz posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawcy wykazali, iż:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali co najmniej 2  usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, przy realizacji zadania związanego z budową i/lub przebudową i/lub remontem budynku na kwotę minimum  500.000 zł brutto każda;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na stanowiskach podanych poniżej:
- Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym:
-- uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
--aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;
- Inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym:
--uprawnienia budowlane do nadzorowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),
--aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego;
c) sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie przedmiotu zamówienia tzn. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą "spełnia"/"nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
- Oferta złożona na formularzu ofertowym - załącznik nr 1,
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności przy realizacji zamówienia - załącznik nr 2.
- wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - załącznik nr 3.

15.Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z podwykonawcy, jednak za jakość i terminowość wykonywanych prac, odpowiadać w pełni i wyłącznie będzie główny wykonawca.

16.Zmiana terminu realizacji niniejszego zadania, jak również zmiana zakresu prac budowlanych czy wzrost wartości prac projektowych oraz robót budowlanych, nie może stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia dla wykonawcy.  

17. Informacja dotycząca zmiany warunków umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy związanej:
    a) ze zmianą osób reprezentujących Strony umowy, w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej Strony,
    b) ze zmianą osób pełniących funkcje branżowych inspektorów nadzoru mogąca wyniknąć:
> -  z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,
- za wadliwie wykonywanego w danej specjalności (branży) nadzoru inwestorskiego, na pisemny wniosek Zamawiającego,
-  z konieczności zwiększenia liczby osób wykonujących zamówienie w jednej lub kilku branżach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego wynagrodzenia umownego,
-  w sytuacji, udokumentowanej, bieżącej współpracy z wykonawcą robót w trakcie realizacji postanowień umowy przy innych zadaniach inwestycyjnych wykonawcy robót.
   c) ze zmianą podwykonawcy, spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę z dotychczasowym podwykonawcą np. firma (przedsiębiorstwo) podwykonawcy została zlikwidowana. Jeżeli zmianie podlega podwykonawca, na którego zasobach opierał się Wykonawca wykazując spełnienie udziału w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający będzie żądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
   d)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej lub  w specyfikacji technicznej wykona niania i odbioru robót;

2) zmiany terminu realizacji umowy (zmiana terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy) wynikającej z:
   a) ograniczenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, wynikającego ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
   b) konieczności przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu konieczności zmiany zakończenia terminu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w sytuacjach:
> -   konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej,
-  wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Strony,
- wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne dla prowadzenia robót budowlanych warunki atmosferyczne, niewypały, niewybuchy itp.) uniemożliwiającej udokumentowaną czasową realizację zadania przez wykonawcę robót budowlanych,
- zawieszenia finansowania w sytuacji gdy dysponent środków finansowych zawiesza Zamawiającemu finansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy i wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,
-  opóźnienia w rozpoczęciu i/lub zakończeniu realizacji robót budowlanych przez ich wykonawcę, z przyczyn których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z Wykonawcą (Inspektorem Nadzoru) np. opóźnienie w dacie podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych,
-  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin zakończenia realizacji robót budowlanych i przedmiotu umowy.
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) zmiany wysokości ceny (wynagrodzenia Wykonawcy) wynikającej z ograniczenia zakresu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim, wynikającego ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do pomniejszonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych.

2. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy  pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem powyższych przypadków

19.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

20. Zamówienie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.).

21.Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
a) Magdalena Kopeć - Inspektor ds. rozwoju lokalnego,
b) Witold Jakóbczyk - Inspektor ds. inwestycji, remontów i planowania przestrzennego.

Załączniki:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 2)
3) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3).