Ogłoszenie nr 75356 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

Mściwojów: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie położonej w granicach działki nr 331 i 339/4"
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 40387-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59407   Mściwojów, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks , e-mail ug@msciwojow.pl

Adres strony internetowej (URL): www.msciwojow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie położonej w granicach działki nr 331 i 339/4"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OZP.271.5.217

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mściwojowie położonej w granicach działki nr 331 i 339/4" zakres prac obejmuje: 1.1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI: Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem: Kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR1 Parametry geometryczne drogi: - szerokość jezdni 3,50 - 5,50 m - długość drogi 374, 76 m - szerokość mijanek 2,00 m - szerokość poboczy 2 x 0,75 m Projektowana budowa sieci - kanalizacja deszczowa - śr. 250 PCV SN8 - 183,8 m - śr. 200 PCV SN8 - 168,8 m - studnie betonowe śr. 1000 - 8 szt. (S1- S8) - studnie betonowe śr. 1200 - 1 szt. (S9) - studnie śr. 500 z wpustami deszczowymi - 12 szt. 1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 1. Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 1867,29 m2, 2. Powierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego AC 8 S drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 92,78 m2, 1.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH: 1.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH: Zakres prac na działkach nr 331, 339/4 nie obejmuje zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przebudową zjazdów z dróg powiatowych, zgodnie z decyzją o sygnaturze DTiZ.6743.32.2016 z dnia 05.05.2016 r. oraz ponoszenia opłat z tym związanych. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nawierzchni utwardzonej jezdni z betonu asfaltowego dla istniejącej drogi gruntowej, nawierzchni utwardzonej zjazdów z betonu asfaltowego na odcinku łącznym ok. 375 m. Po przebudowie droga gminna będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego ograniczoną krawężnikiem betonowym 15x22 na ławie z oporem. Odwodnienie drogi będzie realizowane przez projektowany system kanalizacji deszczowej. 1.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI: Konstrukcja jezdni/zjazdów: Kategoria ruchu: KR1 Warstwa ścieralna jezdni - AC 11 S 50/70 - 4 cm, Warstwa ścieralna zjazdów - AC 8 S 50/70 - 4 cm, Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2), Warstwa wiążąca - AC 11 W 35/50 - 4 cm, Związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiązana z kruszywem C90/3 - 20 cm, Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - mieszanka związana cementem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1 - 22 cm, 1.5. KANALIZACJA DESZCZOWA: Trasę kolektorów zaplanowano wzdłuż przebudowywanych dróg. Zakończenie sytemu stanowić będą dwa wyloty do rowów - wzdłuż drogi powiatowej nr 2804D, - wzdłuż drogi powiatowej nr 2801D, zgodnie z decyzją nr DTiZ.6743.32.2016 z dnia 05.05.2016 r. oraz ponoszenia opłat z tym związanych wraz z oczyszczeniem rowów z namułu o gr. 30 cm bez naruszania skarp rowu na długości 60 mb. Kanał o średnicy 200 - 250 z rur PP o sztywności obwodowej 8 kN/m2 należy układać na podsypce żwirowo - piaskowej gr. 15 cm. Ponieważ układ wysokościowy terenu charakteryzuje się zróżnicowanymi spadkami terenowymi, spływ wód opadowych będzie odbywał się również zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Jeżeli do zagęszczenia gruntu używane będą urządzenia mechaniczne, to nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi rury. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią niwelety powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora w kierunku włączenia kontrolując na bieżąco głębokość ułożenia kanału w stosunku do punktu włączenia. Przejścia rur przez ścianę betonową komory należy wykonać za pomocą tulei ochronnych, z uszczelką (tzw. przejście szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur. Wpusty uliczne ściekowe żeliwne klasy D400 o wymiarach 400x600 mm ustawione na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm i osadnikiem o głębokości 0,7m. Powierzchnie betonowe studni zabezpieczyć powłoką wodoodporną. Połączenie betonowej studzienki ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego wbudowanego w element przyłączeniowy. 1.6. KANALIZACJA SANITARNA: 1.6.1. TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ Trasę kolektora głównego zaprojektowano w pasach drogowych dróg gminnych oraz drogi powiatowej nr 2804. Wpięcie nastąpi do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej do studni o rzędnej dna 190,16 m n.p.m. Wpięcie należy wykonać kaskadą zewnętrzną. Przejście pod drogą powiatową należy wykonać przeciskiem lub przewiertem montując najpierw rurę ochronną stalową. 1.6.2. RUROCIAGI GRAWITACYJNE Sieć wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy SN8 średnicy 200mm łączonych na uszczelki gumowe. Rury kielichowe będą układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków, na wyrównanym podłożu, na podsypce. 1.6.3. STUDNIE KANALIZACYJNE Na załamaniach zaprojektowano studnie włazowe przystosowane do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. Należy stosować elementy wykonane z wibroprasowanego betonu o klasie nie niższej niż B-45 o współczynniku wodoprzepuszczalności W8. Stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego w otulinie PE montować w trakcie produkcji; nie dopuszcza się montażu stopnia na budowie. Wymaga się również wyprofilowania w warunkach fabrycznych kinet z betonu B25.Zwieńczenie studzienek wykonać za pomocą płyty żelbetowej, pierścieni dystansowych i włazu wentylowanego z wypełnieniem betonowym i wkładką z elastomerową. Studnie zaprojektowano okrągłe o średnicy wewnętrznej - 1000 mm, zewnętrznej - 1200 mm, otworu wejściowego 610 mm. Wszystkie studnie powinny posiadać kinetę z jednym wylotem oraz trzema wlotami. Nie podłączone wloty kinet należy zaślepić korkami Studnie kanalizacyjne należy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy. 1.7. SIEĆ WODOCIĄGOWA 1.7.1. TRASA WODOCIĄGU Wpięcie wykonać do istniejącej sieci o śr.110 mm przebiegającej w drodze gminnej. Po wykonaniu włączenia montując trójnik na istniejącej sieci należy następnie zamontować zasuwy DN80. Sieć należy prowadzić z zagłębieniem ok.1,45 m licząc od poziomu terenu do osi rur. Na długości sieci wykonanej metodą wykopową należy ułożyć biało - niebieską taśmę sygnalizacyjną, na wysokości około 30 cm nad wodociągiem. 1.7.2. RUROCIĄGI I ARMATURA Sieć wykonać należy z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej łączonych przez zgrzewania doczołowe oznaczenie HDPE - PE100 PN 10 o średnicach zgodnie z PZT. Rury, kształtki i armatura powinny być sprawdzone przed montażem czy spełniają wymagania projektowe oraz czy są oznakowane i nie uszkodzone. Rury i kształtki powinny być składowane z zaleceniem producenta oraz zabezpieczone przed wewnętrznym zabrudzeniem. Szczegółowy opis metody zgrzewania oraz dane techniczne procesu zgrzewania ujęto w Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PE. Zasady podane w tej instrukcji winny być ściśle przestrzegane. Na długości sieci wykonanej metodą wykopu otwartego na wysokości około 30 cm nad rurą należy ułożyć biało - niebieską taśmę sygnalizacyjną z wtopioną wkładką metalową. Wkład metalowy wyprowadzić do projektowanych skrzynek ulicznych zasuw. Oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów p.poż przez tabliczki informacyjne, które należy zamontować na ścianie budynków wg PN-M51520/1965. Po wykonaniu montażu sieci należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa w obecności przedstawiciela dostawcy wody. Przed przystąpieniem do próby odcinek sieci napełnić wodą i odpowietrzyć w najwyższym punkcie. Do czasu wykonania próby rurociągi w miejscach połączeń należy zostawić niezasypane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45232130-2, 45112710-5, 45232440-8, 45232150-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

 Wartość bez VAT

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 4

w tym

 Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Usługi Montażowo Budowlane A.J.M Artur Gawłowski,  ,  ul. Spacerowa 5 a, 

 58-400,  Kamienna Góra,  kraj/woj. Dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

 tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

 nie
Skrót literowy nazwy państwa:

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

 nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

 Cena wybranej oferty/wartość umowy

 499994,18
Oferta z najniższą ceną/kosztem

 499994,18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem

 618663,33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.