Na podstawie art.28 ust.1 i 2 w związku z art.38 ust.1 i 2 oraz art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz.1490)

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Gminy Mściwojów nieruchomości położonej w obrębie Drzymałowice w granicach zabudowanej działki nr 50/5 o powierzchni 0,1685 ha. Działka zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem. Do budynku przylegają dwa budynki gospodarcze. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 124,70 m2, budynki gospodarcze: kubatura - 68 m3. Budynki z uwagi na zły stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki.

Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł . Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT (art.43 ust.1 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz.710 z późn.zm.).

Wadium wynosi 4.000,00 zł.

Dla nieruchomości prowadzona jest w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaworze księga wieczysta nr LE1J/00027913/2.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Drzymałowice określone jest jako obszar (11 RM i 12 RM) w środkowej części wsi - zespół obiektów zabudowy zagrodowej - do zachowania. Dopuszcza się przebudowę lub wyburzenia istniejącej zabudowy. Dopuszcza się lokalizowanie nowej zabudowy - parterowych lub dwukondygnacyjnych obiektów zabudowy zagrodowej. Dachy dwuspadowe symetryczne. Przy lokalizacji nowej zabudowy należy zachowaćpas 5 m od istniejącego cieku wodnego WS.Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 6,0 mod linii rozgraniczającej drogi klasy D i 8,0 m od liniirozgraniczającej drogi klasy Z.

Pozostałe uwarunkowania dla nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Drzymałowice uchwalonym uchwałą nr IV/20/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 r. Nr 84, poz.964).

Dostęp do działki z istniejącej gminnej drogidojazdowej o nawierzchni asfaltowej.

W granicach działki zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej i burzowej, odcinek napowietrznej linii sieci energetycznej.  W pozostałym zakresie nieruchomość jest wolna od innych długów i obciążeń.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu na konto Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 w terminie najpóźniej do dnia 08 czerwca 2017 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nazwę obrębu i numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokumenty stwierdzające tożsamość a także do okazania dowodu wpłaty wadium, a w przypadku występowania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej również dokumentu w formie aktu notarialnego upoważniającego do ich reprezentowania.Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka, sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostała część ceny nabycia osiągniętej w przetargu, podlega zapłacie najpóźniej na trzy przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.    

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 z późn.zm.).

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro),

Treść niniejszego ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej urzędu http://msciwojow.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msciwojow.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać również w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów (pok.nr 12, parter) lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35.