Protokół z przeprowadzonego Zapytania Ofertowego o wartości  powyżej 30 000 zł netto i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kompleksowego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Mściwojowie"