Mściwojów, dnia 05 czerwca 2017 roku

OZP. 271.15.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki 63/6, 64/6"

Zamawiający  - Gmina Mściwojów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 180 426,33 zł.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Okres gwarancji

(miesiące)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

 

1.

 

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19,

58-514 Jelenia Góra

145 220,52

60 miesięcy

10 październik
2017 r.

30 dni

2.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12,
58-100 Świdnica

122 887,41

60 miesięcy

10 październik
2017 r.

30 dni

3.

Firma Budowlana "FOBIS"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 3,

59-300 Lubin

132 264,25

 

60 miesięcy

 

10 październik
2017 r.

 

30 dni

4.

 

Konsorcjum firm:

Lider

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne
i Handlowe "COM-D" Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

Partner:

Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26,
58-560 Jelenia Góra

138 000,18

 

 

 

 

60 miesięcy

 

 

 

 

10 październik
2017 r.

 

 

 

 

30 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.