Mściwojów, dnia 23 czerwca 2017 roku

OZP.271.15.2017                                                                                      

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki 63/6, 64/6” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

1.    Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

 

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena 60 %, termin gwarancji 40 %. Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

2.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.

LP.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

Cena –  60 pkt.

Liczba punktów

w  kryterium:

Gwarancja –

40 pkt.

Suma punktów

w kryteriach

1.

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19,
 58-514 Jelenia Góra

 

50,77

 

40,00

 

90,77

 

2.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

 

60,00

 

40,00

100,00

3.

Firma Budowlana „FOBIS”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

 

55,75

 

40,00

 

95,75

 

 

 

4.

Konsorcjum firm:

Lider : Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

Partner: Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Dworcowa 26, 58-560 Jelenia Góra

 

 

53,43

 

40,00

 

93,43

 

 

 

 

 

 

 

3.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

4.    Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania

5.    Termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy.