Ogłoszenie nr 103548 - 2017 z dnia 2017-07-03 r.

 

Mściwojów: "Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki 63/6,64/6”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 512272-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień

Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów, krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59407   Mściwojów, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22, faks , e-mail ug@msciwojow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.msciwojow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzowie w granicach działki 63/6, 64/6”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OZP.271.15.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

DANE OGÓLNE INWESTYCJI: Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem: - kategoria ruchu nawierzchni drogi: KR2 - parametry geometryczne drogi: · szerokość jezdni 4,00 oraz 6,00m · szerokość mijanek 2,50 oraz 2,00 m · długość mijanek 25,0 oraz 35,0 m · szerokość poboczy 2 x 0,75 m · długość drogi 231,02 m ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 1. Powierzchnia jezdni drogi gminnej – 1101.20 m2 2. Powierzchnia poboczy – 347.87 m2 3. Powierzchnia zjazdów – 83.52 m2 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH: Zakresem prac na działce nr 63/6, 64/6 nie obejmuję zmian w istniejącym układzie drogowym. W ramach inwestycji przewiduję się przebudowę drogi gminnej. Obecnie na całej trasie droga dz. nr 63/6, 64/6 posiada nawierzchnię nieulepszoną z kruszywa łamanego. W przekroju poprzecznym drogi przyjęto układ jednojezdniowy z obustronnymi poboczami o szerokości 4,0 - 6,0m dla nawierzchni z betonu asfaltowego. W związku z ograniczeniami terenowymi, przyjętą szerokością drogi oraz funkcją jaką mają pełnić, na drodze w miarę możliwości terenowych zaprojektowano mijanki umożliwiające na swobodne wyminięcie się pojazdów. Ze względu na zachowanie dobrej widoczności mijanki usytuowane są wzdłuż odcinków prostych. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI: Konstrukcja jezdni: Kategoria ruchu: KR2 Warstwa ścieralna – AC 11 S 50/70 - 5 cm, Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,3 kg/m2) Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 - 8 cm, Związanie międzywarstwowe – emulsja asfaltowa C60 B5 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) ODWODNIENIE: Odwodnienie projektowanych elementu układu komunikacyjnego będzie odbywało się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Wody opadowe będą kierowane powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT146688.07

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.,  spbdim@wp.pl,  ul. Częstochowska 12,  58-100,  Świdnica,  kraj/woj. Dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 122887.41

Oferta z najniższą ceną/kosztem 122887.41

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145220.52

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

 Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.