Wójt Gminy Mściwojów


ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu w zakresie współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mściwojów w 2017 roku

 

1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cele publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów.

2. Realizacja celu publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu w zakresie współzawodnictwa  i szkolenia dzieci i młodzieży  na terenie Gminy Mściwojów obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia  30 listopada 2017 r.

I.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego) z dopiskiem "Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wsparcie rozwoju sportu w zakresie współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mściwojów w  2017 roku", na formularzu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.).

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

II.    ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę Mściwojów określa Uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.).

2. Podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Mściwojów.

3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. Każdy Klub, któremu zostanie przyznana dotacja zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie zawarcia umowy.

5. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje i w jakiej kwocie, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msciwojow.pl .

III.    OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania nastąpi po zawarciu i podpisaniu umowy na czas realizacji zadania.

2. Kluby sportowe zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów                  Nr XXVII.179.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.3326 z 24 maja 2013 r.).

IV.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU W ZAKRESIE WSPÓŁZAWODNICTWA I SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY  NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW W  2017 R.

Na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu w zakresie współzawodnictwa i szkolenia dzieci i młodzieży  w Gminie Mściwojów, w 2017 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).