Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów  0050.104.2017 z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , przyznano dotację w wysokości 3.700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. "Radosna Jesień Życia" realizowanego w okresie od 30.10.2017 do 31.12.2017.