SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r.

Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Do udziału w konsultacjach mogły przystąpić organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Mściwojów.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 31.10.2017 do 17.11.2017r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania opinii i uwag oraz projektem Programu Współpracy zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl.

Zainteresowane organizacje oraz podmioty miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy Mściwojów nie wpłynęły żadne uwagi i opinie odnoście projektu Programu na 2018 rok. W związku z § 6 uchwały nr XLIII/271/2010  Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki niniejszych konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Mściwojów.

Mając powyższe na uwadze projekt Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Gminy Mściwojów.

 

Mściwojów, dn. 20.11.2017r.

Wójt Gminy

Mariusz Foryś