Mściwojów, dnia 27.11.2017 r.

OZP.271.2.18.2017

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mściwojów
Mściwojów 43
59-407 Mściwojów
NIP 695-13-99-921
REGON 390647417
Tel. 76 / 872-85-22
Fax. 76 / 872-85-95

ZAPYTANIE OFERTOWE

powyżej 30 000 zł netto i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.

 

W celu wykonania zadania pn.: "Remont budynku remizy OSP w m. Marcinowice (intensywne opady deszczu sierpień 2015r.) ", Wójt Gminy Mściwojów zaprasza do przedstawienia oferty cenowej.

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

1. Zakres praz obejmuje min.:

- przygotowanie rusztu drewnianego pod mocowanie blachy trapezowej T-35,
- pokrycie dachu o kącie pochylenia dachu około 10 stopni blachą trapezową powlekaną,
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,6 mm,
- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm
- wykonanie elewacji ocieplenie ścian płytami styropianowymi o współczynniku 0,033 W/mK, gr. 10 cm     oraz ościeży gr. 2 cm, przyklejenie siatki zbrojącej, wykonanie tynku strukturalnego silikatowego,
- montaż parapetów zewnętrznych granitowych,
- malowanie wewnątrz i zewnątrz,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie drenażu opaskowego,
- wykonanie odwodnienia liniowego AS-400 kl. 400 kN na ławie betonowej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 200 mm,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

2.Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do zakończenia wszystkich zaplanowanych pracz wiązanych z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcinowicach, nie dłużej jednak niż do 21  grudnia  2017 r.

3.Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:
1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu,
2) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót oraz terenów, które będą wymagały uporządkowania wskutek wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia,
3) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań (jeżeli dotyczy) i odbiorów,
5) doprowadzenie terenu do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,
6) koszt składowania i utylizacji powstałych odpadów.

4.Wymagany okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy.

5.Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz przedmiar robót.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

II.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIANIA

1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  Wykonawca potwierdza spełnianie  warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór załącznik nr 3).
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
3. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla wykonywania zamówienia, tj.  minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane kierowania robotami  budowlanymi w specjalności budowlanej.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

 • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji zadania,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi  - Załącznik Nr 4.

III. Termin realizacji zamówienia:

1. Wymagany termin realizacji robót:

a) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy: 2 dni od dnia podpisania umowy
b) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 2 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę  placu budowy.
c) zakończenie  robót do dnia 21.12.2017 r.

2. Miejscem wykonania zamówienia jest miejscowość: Marcinowice, Gmina Mściwojów, woj. dolnośląskie. 

IV.Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana cena brutto w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszym  zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać inne opłaty  i podatki.
 2. Cena oferty brutto musi być podana w złotych polskich  słownie i liczbowo.  
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe obowiązujące strony w niniejszym postępowaniu, to forma wynagrodzenia polegająca na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia  w całości, przedstawiona w formularzu ofertowym. Cena oferty określa maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia.
 4. Zastosowanie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leży po      stronie Wykonawcy.
 5. W cenie oferty Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  m. in. koszty przygotowania oferty.
 6. Podstawą obliczenia ceny na roboty budowlane powinien być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna i  uwzględnia cały zakres robót określony w w/w dokumentach.. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą. Zamawiający żąda od Wykonawcy z którym podpisze umowę, złożenia kosztorysu ofertowego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

V. Kryteria wyboru oferty:

1. Kryteria oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych
w oparciu o ustalone poniżej kryteria: Cena- waga 100%

a) Maksymalna liczba punktów, jaka może zostać przyznana badanej ofercie w kryterium "cena"- 100 pkt. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium "cena", tzn. Oferta z najniższą ceną, otrzyma maksymalną liczbę punktów, która posłuży do obliczenia punktowego w kryterium "cena".
b) Do obliczenia punktacji przyznawanej badanej Ofercie w kryterium "Cena" Zamawiający posłuży się następującym wzorem: 

KC = (CNAJNIŻSZA/CBADANA) x 100 pkt

gdzie:

KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę,

CNAJNIŻSZA - cena brutto oferty z najniższą ceną,

CBADANA - cena brutto badanej oferty,

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów (pok. 23), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2017 r. godz. 1000

VII. Warunki płatności:

Warunki płatności określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Witold Jakóbczyk-Inspektor ds. inwestycji, remontów i planowania przestrzennego, tel.(76)878-85-37

IX. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
  Oferta powinna być przekazana w wersji papierowej na adres Urzędu Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, sekretariat pok.23, w zamkniętej kopercie. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na Gminę Mściwojów (59-407 Mściwojów 43) oraz oznaczone napisem: "OFERTAna:"Remont budynku remizy OSP w Marcinowicach" .
 2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2017 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 4. Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 5. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. Wraz z ofertą należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Dokument uprawniający do reprezentowania firmy W przypadku jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono jednoznacznie wskazywać uprawnienie do popisania oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. opakowaniu oznakowanej napisem "Zmiana". Opakowania oznaczone "Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.    
 8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według zasad jak dla wprowadzenia zmian i poprawek w ofercie z napisem na opakowaniu "Wycofanie" opakowania oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności zamieszczonymi na opakowaniu wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
 9. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wzór umowy
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków.
 4. Wykaz osób
 5. Przedmiar robót
 6. STWIORB