Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza nabór wniosków o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów w 2018 roku

1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są kluby sportowe, realizujące cele publiczne z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów.

2. Realizacja celu publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2018 r.

I.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 20 lutego 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego) z dopiskiem "Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Mściwojów w  2018roku", na formularzu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXII.188.2017 z dnia 27 października 2017 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.4628 z 09 listopada 2017r.)

Ponadto do wniosku należy załączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

II.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę Mściwojów określa Uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XXII.188.2017 z dnia 27 października 2017 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.4628 z 09 listopada 2017r.).

2. Podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Mściwojów.

3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. Każdy Klub, któremu zostanie przyznana dotacja zostanie powiadomiony telefonicznie o terminie zawarcia umowy.

5. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje i w jakiej kwocie, zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów oraz Biuletynie Informacji publicznej www.bip.msciwojow.pl .

III.   OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zleconego klubowi sportowemu zadania nastąpi po zawarciu i podpisaniu umowy na czas realizacji zadania.

2. Kluby sportowe zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mściwojów Nr XXII.188.2017 z dnia 27 października 2017 roku., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Mściwojów (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.4628 z 09 listopada 2017r.).

IV.   WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW W  2018R.

Na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu w Gminie Mściwojów, w 2018 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                 Mariusz Foryś