Mściwojów, dnia 09 lutego 2018 roku

 

OZP.271.1.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.: „Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw”

 

Zamawiający  - Gmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43 na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp  przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 89.298,00  zł.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Okres gwarancji

(miesiące)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

159.650,00

36 miesięcy

30 dni od dnia podpisania umowy

30 dni

2

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. P.O.W. 25

90-248 Łódź

68.150,00

 

36 miesięcy

30 dni od dnia podpisania umowy

 

30 dni

3.

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

64.847,10

 

36 miesięcy

30 dni od dnia podpisania umowy

 

 

30 dni

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski

ul. Długa 43

33-132 Niedomice

65.547,93

 

36 miesięcy

30 dni od dnia podpisania umowy

 

30 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.