Ogłoszenie nr 500056630-N-2018 z dnia 15-03-2018 r.

Gmina Mściwojów: Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - OSI

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 512285-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mściwojów, Krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59407   Mściwojów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8728522 w. 22, e-mail ug@msciwojow.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.msciwojow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji zadania: "Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OZP.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania: "Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą gier i zabaw" realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do przedszkola w Targoszynie wraz z ustawieniem i montażem elementów tego wyposażenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został określony w "Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia - meble i pomoce dydaktyczne" stanowiącym załącznik Nr 6 do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 39161000-8, 39162100-6, 37520000-9, 39700000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 72600.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl

Adres pocztowy: Łódź, ul. Graniczna 46

Kod pocztowy: 93-428

Miejscowość: Łódź

Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 64847.10

Oferta z najniższą ceną/kosztem 64847.10

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159650.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.