W sprawie:
podziału gminy Mściwojów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:
2018-03-26

mer uchwały:
XXXVII.217.2018

Uchwała wchodzi w życie:
2018-03-26


Uchwała Nr XXXVII.217.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Mściwojów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art.12 § 2,3,11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm.)w związku z art.13 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018r., poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się podziału Gminy Mściwojów na stałe obwody głosowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. 

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4. 

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.

§ 5. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr XXII/133/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2012r.(Dz. Urz. Woj. Doln. poz.2122 z dnia 26.03.2013r.) w sprawie podziału gminy Mściwojów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII.217.2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 26 marca 2018 r.

PODZIAŁ GMINY MŚCIWOJÓW NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

 

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

DRZYMAŁOWICE, MARCINOWICE, TARGOSZYN

SZKOŁA PODSTAWOWA                       W TARGOSZYNIE

TARGOSZYN 51 

2

BARYCZ, GODZISZOWA, SNOWIDZA

SZKOŁA PODSTAWOWA                           W SNOWIDZY        

SNOWIDZA 91A

3

GRZEGORZÓW, LUBORADZ, MŚCIWOJÓW, NIEDASZÓW, RYBNO, SIEKIERZYCE, ZIMNIK

ŚWIETLICA WIEJSKA                                 W MŚCIWOJOWIE

MŚCIWOJÓW 54B