Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2016.1817 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedkłada Radzie Gminy Mściwojów, tj. organowi stanowiącemu jst oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.