W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2017r.

Data uchwały:
2018-05-30

mer uchwały:
XXXIX.228.2018

Uchwała wchodzi w życie:
2018-05-30


Uchwała Nr XXXIX.228.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2017r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)  i art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. 2017 r.  poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2017r.

2) sprawozdaniem finansowym gminy Mściwojów za 2017r.

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Mściwojów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2017 r.

4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Mściwojów za 2017r.

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mściwojów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017r.

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

udziela się  Wójtowi Gminy Mściwojów Panu Mariuszowi Foryś absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2017 rok.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska