W związku ze zmianą ustawy regulującej zasady wydawania i posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt Gminy Mściwojów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów.

9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy Mściwojów musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nową uchwałę określającą maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Mściwojów z projektem uchwały oraz poznanie ich stanowiska, oraz uzyskanie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 04.07.2018r do dnia 18.07.2018r w formie zebrania opinii, uwag i wniosków , które można składać na załączonym formularzu w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów pok. Nr  23, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres ug@msciwojow.pl.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest Ewa Nowicka – insp. ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, działalności gosp. i p.poż, e-mail ewa.nowicka@msciwojow.pl

Projekt

Uchwała Nr XLI. .2018
Rady Gminy Mściwojów
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mściwojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 12 ust. 1 i 3, art 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Mściwojów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w ilości 15,

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w ilości 11,

3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w ilości 15,

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Mściwojów maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

1) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w ilości 6,

2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w ilości 3,

3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w ilości 5,

§ 3. 1. Określa się następujące zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy:

1) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20m od obiektów chronionych;

2) Przez obiekty chronione rozumie się:

a) szkoły wszystkich typów oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze,

b) obiekty sakralne należące do kościołów wszystkich wyznań,

c) zakłady opieki zdrowotnej,

d) ośrodki i poradnie leczenia uzależnień.

 

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych obiektów chronionych do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty chronione są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

3. Zasady, o których mowa powyżej, obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w których dokonuje się sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz powyżej 18% alkoholu.  

§ 4. Dopuszcza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie wiejskich boisk sportowych w czasie imprez w przypadku wydania jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/166/2001 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Mściwojów oraz uchwała nr XIII/63/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2004r w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Mściwojów


Gabriela Męczyńska

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Do wnoszenia uwag, wyrażania opinii, zgłaszania wniosków

dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mściwojów.

1. Informacja o zgłaszającym:

 

Imię i nazwisko

 

Nazwa podmiotu (organizacji) - jeśli dotyczy

 

Adres

 

Telefon/e-mail

 

2. Zgłaszane uwagi, opinie, wnioski:

 

Lp.

Nr paragrafu, ustępu, punktu w projekcie uchwały

Obecny zapis w projekcie uchwały

 

Treść uwagi, opinii, wniosku lub propozycja nowego brzmienia zapisu w projekcie uchwały

Uzasadnienie

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

3. Wypełniony formularz konsultacji należy dostarczyć poprzez:

1) Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów

2) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@msciwojow.pl

 

…….........................., dnia: ……………......…….                          ...............................
                   (miejscowość i data)                                                                (podpis)