Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2017 r.
 [Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)]

 

 1. Dochody gminy                                                                               18.544.600,18  zł
 2. Wydatki gminy                                                                                18.087.154,98  zł
 3. Nadwyżka budżetu gminy                                                                   457.445,20  zł
 4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
  oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
  udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                            1.083.575,00 zł

 

 1. Zobowiązania wymagalne                                                                                   0,00 zł
 2. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
  samorządu terytorialnego                                                                         641.344,41 zł
 3. Dotacje udzielone innym jednostkom
  samorządu terytorialnego                                                                          72.523,86 zł
 4. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji                                                              0

 

Zał. nr 1
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w roku 2017. 


Zał. nr 2
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym  udzielono pomocy publicznej w roku 2017.