Mściwojów, dnia 19 lipca 2018 roku

Ne 25/29/06/2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Targoszynie”

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wielskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U 2018 poz. 396).

1.    Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

Usługi kurierskie i ogólnobudowlane „GEWA” Adam Fidos, Targoszyn 81a, 59-407 Mściwojów

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która  nie podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena- 80 %, termin gwarancji -20 %. Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

2.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.

 

LP.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium:

Cena –  60 pkt.

Liczba punktów

w  kryterium:

Gwarancja –

40 pkt.

Suma punktów

w kryteriach

1.

Usługi kurierskie i ogólnobudowlane „GEWA” Adam Fidos,

Targoszyn 81a,

59-407 Mściwojów

 

 

 

80,00

 

 

 

 

20,00

 

 

 

100,00

 

 

3.    Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.