Zarządzenie Nr 0050.78.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13  sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast(Dz. U. z 2018r. poz.1561) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Zapewnia się na terenie Gminy Mściwojów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1. Urzędowych obwieszczeń wyborczych:

- tablice i słupy ogłoszeń zlokalizowane w sołectwach gminy Mściwojów.

2. Plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

- tablice i słupy ogłoszeń zlokalizowane w sołectwach.

3. Urządzeń (tymczasowych) ustawianych przez komitety wyborcze we własnym zakresie, na których komitet będzie zamieszczał plakaty swoich kandydatów:

1) w miejscowości Snowidza wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

2) w miejscowości Godziszowa wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

3) w miejscowości Marcinowice wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

4) w miejscowości Targoszyn przed budynkiem świetlicy wiejskiej w odległości 0,5 m od budynku;

5) w miejscowości Mściwojów plac przed budynkami gospodarczymi (stodołami) w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

6) w miejscowości Zimnik wokół świetlicy wiejskiej  w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku.

§ 2. 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. 

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów www.bip.msciwojow.pl .

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś