Uprzejmie informujemy,  że w budżecie gminy na dzień 31.08.2018r. dostępne są środki z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 40.451,00 zł.

Przypominamy, iż zgodnie z § 19a ust. 7 wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie 19a (tj. z pominięciem procedury konkursu ofert), nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.