W dniu 19 września 2018r. do Urzędu Gminy w Mściwojowie  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej zs. w Mściwojowie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Senioriada – świętujemy 100 lat Niepodległości”.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl, w zakładce Aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 28 września 2018r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Mściwojowie (od 7.00 do 15.00) w sekretariacie pok. 23, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.kopec@msciwojow.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.