Mściwojów, dnia 21.09.2018 roku

OZP.271.1.12.2018                                                                                        

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mściwojów

59-407 Mściwojów 43

NIP 695-13-99-921
REGON 390647417
Tel. 76 / 872-85-22
Fax. 76 / 872-85-95 

ZAPYTANIE OFERTOWE

powyżej 10 000 zł netto i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.

 

W związku z zamiarem zlecenia w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz  na podstawie § 4 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 24 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Mściwojów zaprasza

do przedstawienia oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Targoszyn” realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

  1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem atestowanych urządzeń siłowni zewnętrznej i elementów tworzących tzw. strefę relaksu oraz przygotowanie terenu i towarzyszące roboty ziemne. Projektowana siłownia zewnętrzna i strefa relaksu zlokalizowana będzie na istniejącej działce wydzielonej geodezyjnie o numerze ewidencyjnym działki 116 (zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania).

2. Kody CPV:

• Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych

• Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

• Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

3. Zamówienie zostało podzielone na części:

 

Część 1 –przygotowanie terenu pod budowę Otwartej Strefy Aktywności oraz towarzyszące roboty ziemne

Część 2– dostawa i montaż urządzeń siłowych i elementów tworzących strefę relaksu,

 

OPIS – CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

- przygotowanie terenu pod utworzenie Otwartej Strefy Aktywności poprzez mechaniczne profilowanie i wyrównanie terenu (niwelacja nierówności, zdjęcie wierzchniej warstwy urodzajnej) – 560 m2

- ręczne rozplantowanie ziemi z wykopów – 120 m2

- zakup nasion i obsianie trawą  (uzupełnienie) – 120 m2

 

OPIS – CZESC 2 ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować poprzez wykonanie niezbędnego fundamentu betonowego, następujące urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia rekreacyjne: