OGŁOSZENIE O NABORZE NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt gminy mściwojów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 ETAT

1.Wieloosobwe stanowisko pracy :

DS. POBORU OPŁAT I EGZEKUCJI ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI I KASA

 

2. Niezbędne wymagania:

a) wyższe ekonomiczne I lub II stopnia,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
e) znajomość przepisów o samorządzie gminnym,
f) znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
g) znajomość przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,
h) znajomość przepisów o czystości i porządku w gminach
i)  znajomość przepisów prawa kodeksu postępowania administracyjnego,
j) znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
k) znajomość przepisów prawa kodeksu karnego skarbowego,
l) stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie,
ł) biegła znajomość obsługi komputera.

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

a) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość  i  finanse
b) doświadczenie w księgowości minimum 2 lat,
c) komunikatywność, kreatywność,
d) umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
e) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,
f) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z petentami, odporność na stres, opanowanie , dyspozycyjność ,umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
2) prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,
4) prowadzenie weryfikacji złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) przygotowywanie decyzji ustalającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
6) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,
7) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej całokształtu spraw wynikających z zakresu czynności,
8) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach bądź stwierdzających stan zaległości,
9) prowadzenie kasy Urzędu Gminy – dokonywanie operacji kasowych:
- przyjmowanie, przechowywanie i wypłacanie gotówki wg zasad określonych w instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej,
- odprowadzanie gotówki na rachunki bankowe z tytułu dokonanych wpłat do kasy;
10) sporządzanie raportów kasowych,
11) uzgadnianie salda raportu kasowego ze stanem gotówki,
12) ponoszenie odpowiedzialności za właściwe przechowywanie oraz zabezpieczenie gotówki i innych walorów przechowywanych w kasie,
13) ponoszenie odpowiedzialności za środki pieniężne i inne walory przechowywane w kasie,
14) przechowywanie w kasie papierów wartościowych i innych walorów,
15) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. 

5. Wymagane dokumenty:

  1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
  2. życiorys (CV),
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
  5. kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach,
  6. kserokopie świadectw pracy,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za fałszywe zeznania oraz za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe),
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Bezpośredni przełożony : Kierownik referatu – skarbnik

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wieloosobowe stanowisko urzędnicze ds. poboru opłat i egzekucji za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kasa” osobiście lub za pośrednictwem poczty (data wpływu do Urzędu) na adres Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów w terminie do dnia 11 października 2018r.

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.msciwojow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy Mściwojów .

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j.  Dz. U. z 2018r.   poz. 1260 z późn.zm.)”.

                                                                              Wójt Gminy

Mariusz Foryś

Mściwojów, dn. 25 września 2018 r.