Mściwojów, dnia 12 października 2018 roku

OZP.271.12.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie pn.: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Targoszynie”

 

Zamawiający  - Gmina Mściwojów na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:
209 830,00 zł.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

(zł)

Okres gwarancji

(miesiące)

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności

 

1

BLACHARSTWO-DEKARSTWO

Stuchlak Krzysztof

ul. Lipowa 2

59-420 Bolków

 

207 777,77 zł

48 miesięcy

07 grudnia 2018 r.

14 dni

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.