Ogłoszenie nr 500255221-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.
 
Gmina Mściwojów: Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Targoszynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622701-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mściwojów, Krajowy numer identyfikacyjny 39064741700000, ul. Mściwojów  43, 59407   Mściwojów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 8728522 w. 22, e-mail ug@msciwojow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.msciwojow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Targoszynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OZP.271.12.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Targoszynie” Zakres robót obejmuje: Roboty rozbiórkowe w zakresie. - rozebranie pokrycia dachowego dachówką karpiówką - rozebranie kominów - rozebranie obróbek blacharskich - rozebranie rynien i rur spustowych - rozebranie instalacji odgromowej - rozebranie łacenia - rozebranie podłogi na II poziomie strychu Roboty związane z naprawą więźby dachowej. - naprawa elementów konstrukcji dachu –/ przedłużenie końcówki krokwi poprzez nabicie dwustronne desek gr. 40 mm i skręcenie śrubami, - wymiana odcinka krokwi, - zamontowanie deski czołowej okapowej szerokości około 20 cm, - zamontowanie deski czołowej na szczycie dachu szerokości około 10 cm, - wykonanie podbitki z desek struganych gr. 18 mm, - malowanie podbitki lakierobejcą, - odgrzybianie i impregnacja więźby dachowej środkiem grzybobójczym o ogniochronnym, - wykonanie konstrukcji pod montaż okna. Roboty związane z murowaniem kominów z cegły klinkierowej. - ustawienie rusztowania wokół kominów, - murowanie kominów z cegły klinkierowej ponad poziomem połaci dachu, - sprawdzenie drożności przewodów kominowych, - otynkowanie kominów pod połacią dachu. Roboty związane z pokryciem dachu. - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany, - impregnacja, przycięcie i przybicie łat o wym. 60x40 mm, - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat o wym. 20x60 mm, - osadzenie wyłazów dachowych o wym. min. 54x75 cm, - osadzenie okien dachowych z żaluzją o wym. 78x118, - ułożenie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, - montaż na szczytach dachu dachówek krawędziowych, - montaż kominków wentylacyjnych, - montaż barier śniegowych, - montaż ław kominiarskich. Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk. - pas nadrynnowy z blachy gr. 0,6 mm, - obróbki kominów z blachy gr. 0,6 mm, - obróbki deski czołowej wzdłuż okapu i na szczycie z blachy gr. 0,6 mm, - rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm z blachy gr. 0,7 mm, - rury spustowe o śr. 120 mm z blachy gr. 0,6 mm. Naprawa podłogi na II poziomie strychu. - rozbiórka podłogi, - impregnacja jętek i desek, - ułożenie membrany paraprzepuszczalnej, - izolacja wełną mineralną gr. 20 cm na stropie, - izolacja wełną mineralną gr. 10 cm na połaci dachu, - ułożenie membrany wiatroszczelnej, - ułożenie i mocowanie na wkręty płyt OSB gr 22 mm. Wykonanie instalacji odgromowej. - demontaż istniejącej instalacji odgromowej. - montaż instalacji odgromowej drutem Fe/Zn o śr. 8 mm. - pomiary instalacji odgromowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45261100-5

Dodatkowe kody CPV: 45261320-3, 45000000-7, 45261200-6, 45312310-3, 45262522-6, 45262120-8, 45262110-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170593.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Blacharstwo-Dekarstwo Stuchlak Krzysztof
Email wykonawcy: blachdek-73@o2.pl
Adres pocztowy: Bolków, ul. Lipowa 2
Kod pocztowy: 59-420
Miejscowość: Bolków
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 207777.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207777.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 207777.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.