Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Wójt Gminy Mściwojów działając na podstawie Uchwały nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.  3 ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 roku,  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz.  U.  z 2018,  poz. 450 ze  zm.),  do  wzięcia  udziału  w konsultacjach projektu  uchwały  Rady  Gminy  Mściwojów,  w sprawie  przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

1. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Mściwojów i jej mieszkańców. Celem głównym programu jest określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania przez Gminę wsparcia organizacjom pozarządowym.

2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 24.10.2018 do dnia 09.11.2018r.

3. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mściwojów.

4. Projekt Programu stanowiący załącznik 2 do ogłoszenia poddaje się pod konsultacje społeczne poprzez publikację na stronie www.msciwojow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msciwojow.pl oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

5. Przyjmuje się pisemną formę konsultacji z użyciem wzoru formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

6. Opinie należy przedstawiać pisemnie na Formularzu konsultacyjnym od dnia 24.10.2018 do dnia 09.11.2018r. w następujący sposób:

a) osobiście w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 pok. nr 19

b) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pl  .

7. Za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Gminy Mściwojów zatrudniony na stanowisku insp. ds. rozwoju lokalnego, tel. 76 878-85-40.

8. Sprawozdanie z konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

 

 

Wójt Gminy Mściwojów


Mariusz Foryś