W sprawie:
zmian budżetu gminy Mściwojów na 2018 rok

Data zarządzenia:
2018-11-30

Numer zarządzenia:
0050.3.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-11-30


Zarządzenie Nr 0050.3.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mściwojów na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., 994 z późn.zm.) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.553,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 1.553,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy na rok 2018 w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.553,00 zł z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.553,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej zgodnie z załącznikiem nr  4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.511.505,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.927.167,16 zł;

2) dochody majątkowe 6.584.337,97 zł;

2. wydatki budżetu gminy 23.192.919,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.889.581,71 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.303.337,38 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.3.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

 

 

Pomoc społeczna

389 734,00

- 1 553,00

388 181,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

17 417,00

- 350,00

17 067,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

10 500,00

- 350,00

10 150,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

28 000,00

- 4 400,00

23 600,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

28 000,00

- 4 400,00

23 600,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

141 533,00

8 197,00

149 730,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

119 013,00

8 197,00

127 210,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

67 400,00

- 5 000,00

62 400,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

67 400,00

- 5 000,00

62 400,00

Razem:

22 513 058,13

- 1 553,00

22 511 505,13


 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.3.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2018

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

4 658 044,46

0,00

4 658 044,46

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 414 700,46

4 000,00

4 418 700,46

 

 

4260

Zakup energii

25 000,00

4 000,00

29 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20 000,00

- 2 000,00

18 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

10 000,00

2 000,00

12 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

37 000,00

- 4 000,00

33 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 500,00

- 4 000,00

14 500,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

170 690,00

0,00

170 690,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

153 690,00

0,00

153 690,00

 

 

4260

Zakup energii

10 000,00

1 000,00

11 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

14 500,00

- 1 000,00

13 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 791 525,73

0,00

6 791 525,73

 

80104

 

Przedszkola 

1 705 950,02

0,00

1 705 950,02

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

- 100,00

4 900,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

772 804,79

100,00

772 904,79

852

 

 

Pomoc społeczna

1 510 134,01

- 1 553,00

1 508 581,01

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

17 317,00

- 350,00

16 967,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

17 217,00

- 350,00

16 867,00

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

63 186,00

- 4 400,00

58 786,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

63 186,00

- 4 400,00

58 786,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

940 833,01

8 197,00

949 030,01

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

606 075,00

6 850,00

612 925,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

109 109,00

1 180,00

110 289,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 629,00

167,00

15 796,00

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

122 334,00

- 5 000,00

117 334,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

122 334,00

- 5 000,00

117 334,00

Razem:

23 194 472,09

- 1 553,00

23 192 919,09


 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.3.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu gminy na 2018 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 842 265,02

0,00

1 842 265,02

 

80104

 

Przedszkola 

1 351 420,02

0,00

1 351 420,02

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

- 100,00

4 900,00

 

 

 

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier

5 000,00

- 100,00

4 900,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

772 804,79

100,00

772 904,79

 

 

 

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier

772 804,79

100,00

772 904,79

Razem

7 303 337,38

0,00

7 303 337,38


 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.3.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 164 521,79

100,00

1 164 621,79

 

80104

 

Przedszkola 

772 804,79

100,00

772 904,79

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

772 804,79

100,00

772 904,79

 

 

 

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier

772 804,79

100,00

772 904,79

Razem

2 707 382,14

100,00

2 707 482,14