W sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji

Data zarządzenia:
2018-12-07

Numer zarządzenia:
0050.5.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-12-07


Zarządzenie Nr 0050.5.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w okresie od dnia 11 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r. inwentaryzację składników majątkowych w:

1. Urzędzie Gminy,

2. Magazynach Urzędu Gminy,

3. Świetlicach wiejskich,

4. Pałacu w Targoszynie,

5. Obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 2. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1) materiały w magazynach, paliwo w samochodach,

2) środki pieniężne,

3) należności,

4) składniki majątku ujęte w ewidencji ilościowej (wyposażenie),

5) druki ścisłego zarachowania.

§ 3. 1. Składniki majątku wymienione w § 2 pkt. 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 pkt. 2 należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi z ksiąg finansowych.

3. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 pkt. 3 należy przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów lub w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.

4. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 pkt. 4 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

5. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 2 pkt. 5 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury.

§ 4. Powołuję Panią Jolantę Owczarek na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 5. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej pobierze arkusze spisowe w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r.

§ 6. Zobowiązuję komisję do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,

2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,

3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,

5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.

§ 7. Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

  

                                   Wójt Gminy


                                   Mariusz Foryś