W sprawie:
zmian w budżecie gminy Mściwojów na 2018 rok

Data zarządzenia:
2018-12-11

Numer zarządzenia:
0050.8.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-12-11


Zarządzenie Nr 0050.8.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mściwojów na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., 994 z późn.zm.) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy na rok 2018 w ramach działów klasyfikacji budżetowej :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 791 525,73

0,00

6 791 525,73

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 566 928,00

- 8 200,00

3 558 728,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 743 600,00

- 8 200,00

1 735 400,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

241 584,00

8 200,00

249 784,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

8 000,00

78 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

200,00

200,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 508 581,01

0,00

1 508 581,01

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

949 030,01

0,00

949 030,01

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

612 925,00

- 6 850,00

606 075,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

110 289,00

- 1 180,00

109 109,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 796,00

- 167,00

15 629,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43 331,62

8 197,00

51 528,62

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 440 868,99

0,00

1 440 868,99

 

90002

 

Gospodarka odpadami

578 094,00

8 000,00

586 094,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

575 194,00

8 000,00

583 194,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

211 000,00

7 000,00

218 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

1 000,00

3 000,00

 

 

4260

Zakup energii

50 000,00

6 000,00

56 000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

522 774,99

- 15 000,00

507 774,99

 

 

4270

Zakup usług remontowych

32 000,00

- 15 000,00

17 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

663 207,59

0,00

663 207,59

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

390 100,00

0,00

390 100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

30 000,00

55 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

- 20 000,00

5 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

Razem:

23 192 919,09

0,00

23 192 919,09

2. Dokonuje się zmian w palnie wydatków inwestycyjnych :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

175 150,20

- 30 000,00

145 150,20

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

172 149,00

- 30 000,00

142 149,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

- 20 000,00

5 000,00

 

 

 

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Niedaszowie

20 000,00

- 20 000,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

- 10 000,00

0,00

 

 

 

Zakup wyposażenia świetlicy

10 000,00

- 10 000,00

0,00

Razem

7 303 337,38

- 30 000,00

7 273 337,38

§ 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.511.505,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.927.167,16 zł;

2) dochody majątkowe 6.584.337,97 zł;

2. wydatki budżetu gminy 23.192.919,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.919.581,71 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.273.337,38 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś