W sprawie:
zmian budżetu gminy Mściwojów na 2018 rok

Data zarządzenia:
2018-12-19

Numer zarządzenia:
0050.10.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-12-19


Zarządzenie Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Mściwojów na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., 994 z późn.zm.) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 23.561,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 23.561,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 23.561,00 zł z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 23.561,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy  w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.535.066,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.950.728,16 zł;

2) dochody majątkowe 6.584.337,97 zł;

2. wydatki budżetu gminy 23.216.480,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.943.142,71 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.273.337,38 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś


 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2018

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

855

 

 

Rodzina

3 882 516,00

23 561,00

3 906 077,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 324 713,00

23 561,00

1 348 274,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 303 913,00

23 561,00

1 327 474,00

Razem:

22 511 505,13

23 561,00

22 535 066,13

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.10.2018
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na rok 2018

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

4 658 044,46

0,00

4 658 044,46

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 418 700,46

0,00

4 418 700,46

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

181 314,90

- 2 000,00

179 314,90

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26 500,00

2 000,00

28 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

6 791 525,73

0,00

6 791 525,73

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 558 728,00

- 16 110,00

3 542 618,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

122 400,00

- 21 700,00

100 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 735 400,00

32 600,00

1 768 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

345 000,00

- 6 000,00

339 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

48 000,00

- 3 570,00

44 430,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

21 600,00

- 600,00

21 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

164 500,00

- 10 100,00

154 400,00

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

24 200,00

- 2 000,00

22 200,00

 

 

4260

Zakup energii

75 000,00

- 2 000,00

73 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

271 000,00

- 950,00

270 050,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000,00

- 2 200,00

1 800,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

142 600,00

3 000,00

145 600,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5 000,00

- 660,00

4 340,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 1 100,00

1 900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 600,00

- 1 600,00

8 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

122 000,00

3 350,00

125 350,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 200,00

- 80,00

3 120,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

5 500,00

- 2 500,00

3 000,00

 

80104

 

Przedszkola 

1 705 950,02

- 3 890,00

1 702 060,02

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 030,00

- 250,00

3 780,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

58 830,00

- 1 420,00

57 410,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 400,00

- 1 300,00

8 100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 190,00

- 920,00

1 270,00

 

80110

 

Gimnazja

1 097 533,00

20 000,00

1 117 533,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

520 300,00

15 000,00

535 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

105 000,00

5 000,00

110 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 508 581,01

0,00

1 508 581,01

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

949 030,01

0,00

949 030,01

 

 

3110

Świadczenia społeczne

21 788,38

- 0,18

21 788,20

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51 528,62

0,18

51 528,80

855

 

 

Rodzina

4 021 316,00

23 561,00

4 044 877,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 314 713,00

23 561,00

1 338 274,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 214 995,33

26 028,04

1 241 023,37

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47 950,00

68,56

48 018,56

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 524,00

- 1 535,60

1 988,40

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 087,27

- 1 000,00

9 087,27

Razem:

23 192 919,09

23 561,00

23 216 480,09